Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13, 14 i 15  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tczewie, ul. Czatkowska1

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie: inspektor@um.tczew.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 lit a, b, c, e, h, j RODO.

4. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający:

  • realizację wykonywanych zadań,
  • możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
  • wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
  • przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

7. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

8. Interesant posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Interesant ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2016 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daniel Szoska
Ilość wyświetleń: 980
18 czerwca 2018 21:28 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 10:16 (Daniel Szoska ) - Zmiana treści zakładki.
28 czerwca 2016 10:15 (Daniel Szoska ) - Dodanie nowej zakładki.